Om oss

Den 30 oktober 1989 bildades Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Laxtrappan. På extra årsstämma den 24 april 1990 antogs stadgar för föreningen. Den 9 juli 1990 registrerades föreningen hos Patent- och registreringsverket (PRV). Enligt stadgarna och utdrag från PRV var avsikten med föreningen att upplåta lägenheter med s.k. kooperativ hyresrätt.

Vid extra årsstämmor den 30 november och 6 december 1990 ändrades stadgarna för den kooperativa hyresrättsföreningen på så sätt att den i stället erhöll namnet Riksbyggens Bostadsrättsförening Laxtrappan.

Den byggande styrelsen (främst anställda på Riksbyggen) förvärvade Laxtrappan den 15/4-91 och den 14/8 samma år erhölls lagfart på fastigheten.

Enligt, vid den tiden gällande bestämmelser, ansökte byggande styrelse om statligt bostadslån och räntebidrag vid 2 olika tillfällen, dels vid byggnationens påbörjande – preliminärt – och dels vid byggnationens färdigställande – slutligt. Den 20 augusti 1991 lämnades ansökan om bostadslån för nybyggnation av bostadshus in till länsbostadsnämnden för Laxtrappans räkning.

Byggnation av 98 lägenheter påbörjades den 15/10-91 och inflyttning startade i november 1992. Redan före byggstart hade ett antal gemensamhetslokaler fått strykas p.g.a. för höga kostnader. Det var t.ex. planerat tvättstugor, grovtvättstuga, kvarterslokal och takterrasser men det fanns inte pengar till något av detta. Det installerades en tvättmaskin i varje lägenhet för att kompensera för den bortrationaliserade tvättstugan och vi har, som ni vet, våra gemensamma möten i Rackethallen. I slutet av 1990 byggde vi om ett cykelrum till grovtvättstuga och grillplatsen får anses vara en god (eller bättre) ersättning för de takterrasser som visades i reklambladen under försäljningsperioden i början av 1990.

Den ekonomiska planen för Brf Laxtrappan registrerades den 14 december 1992 och av den framgår att total byggkostnad är ca 130 MSEK. Föreningen fick betala Riksbyggen 139 MSEK plus tomtkostnad.

Riksbyggen förvaltade föreningen under åren 1992-2001.
Föreningens ekonomi haltade betänkligt under de senare åren av denna period, inte minst p.g.a. Riksbyggens arvoden för teknisk och ekonomisk förvaltning, men även det faktum att Riksbyggen krävde föreningen på en summa som översteg produktionskostnaden med mer än 10 miljoner kronor för övertagande av föreningen. Dessutom tillkom ökade kostnader för föreningen med ca 2,6 miljoner p.g.a. beslut gällande byggnadskreditiv från Riksbyggens representanter och SEB, som på den tiden förvaltade föreningens pengar, utan att föreningens styrelse blandades in.

Hösten 1997 stämmer föreningen Riksbyggen och kräver återbetalning med totalt 15,5 MSEK. Fallet tas upp i tingsrätt och hovrätt och det beslutas 2001, av Svea Hovrätt, att skiljedom skall reglera. En liten förening som Brf Laxtrappan har inte likvida medel för att fullfölja skiljedom och fallet läggs ner.

Under samma period har banken, kommunen och Riksbyggen överenskommit om förlikning, dvs. föreningen skall få totalt 7 MSEK från dessa parter. På väg till möte för underskrifter av avtal meddelar Riksbyggen att de hoppar av avtalet. Banken, kommunen och Riksbyggen har dessutom diskuterat rekonstruktion av föreningen, dvs. bostadsrätter övergår till hyresrätter utan ersättning till bostadsrättshavare.

Riksbyggen vägrade att förnya förvaltningsavtalet p.g.a. de skiljaktigheter som fanns mellan föreningen och Riksbyggen. I december 2001 meddelar Riksbyggen att deras förvaltning upphör per årsskiftet.

Det blev en hektisk period för styrelsen som blev tvingad att mycket snabbt överta den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Men det gick, och på nyårsafton 2001 kunde styrelsen dela ut avier för januari 2002.

All förvaltning hanteras sedan av styrelsen och ekonomin förbättras stadigt.

Föreningen gick ur Riksbyggen, skaffade nya förvaltare och har bytt bank ett par gånger, allt för att säkra ekonomin och höja livskvaliteten för de boende.

Ekonomin är stabil, amorteringar sker när kassan tillåter och avtal ses kontinuerligt över.